Ω მუხლი 041. გადასახადის გადამხდელის უფლებები / Article 41 - Taxpayer rights

1. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს:
ა) კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს საგადასახადო ორგანოში მის შესახებ არსებულ ინფორმაციას;
ბ) პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით წარმოადგინოს საკუთარი ინტერესები საგადასახადო ორგანოში;
გ) საგადასახადო ორგანოს გარდა, სხვა მაკონტროლებელ და სამართალდამცავ ორგანოებს არ წარუდგინოს გადასახადის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული დოკუმენტი, თუ ამ კოდექსით ასეთი უფლებამოსილება სხვა ორგანოს არ აქვს;

ე) დაიბრუნოს ან/და მომავალ საგადასახადო ვალდებულებათა ანგარიშში ჩაითვალოს ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხა;

4906-IIს
ე) დაიბრუნოს ან/და მომავალ საგადასახადო ვალდებულებათა ანგარიშში ჩაითვალოს ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის (მათ შორის, საბაჟო სანქციის) თანხა;

ვ) მოითხოვოს ინფორმაცია მის მიმართ საგადასახადო კონტროლის განხორციელების საფუძვლის შესახებ;
ზ) მის მიმართ საგადასახადო კონტროლის ღონისძიების განხორციელებისას საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს შესაბამისი განმარტება;
თ) დაესწროს მის მიმართ ჩატარებულ გასვლით საგადასახადო შემოწმებას, საგადასახადო ორგანოსაგან მიიღოს მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების დედანი ან დამოწმებული ასლი, აგრეთვე ქმედების განხორციელებისას მოითხოვოს საქართველოს კანონმდებლობის დაცვა;
ი) კანონით დადგენილი წესით გაასაჩივროს საგადასახადო ორგანოს ქმედება ან გადაწყვეტილება;
კ) არ შეასრულოს საგადასახადო ორგანოს კანონსაწინააღმდეგო აქტი ან მოთხოვნა;
ლ) კანონით დადგენილი წესით მოითხოვოს საგადასახადო ორგანოს უკანონო გადაწყვეტილების ან ქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;
მ) ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით.
2. გარანტირებულია გადასახადის გადამხდელის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესითა და სასამართლო წესით დაცვა.
3. გადასახადის გადამხდელის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევა იწვევს კანონით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

1. Taxpayers may:

a) in the prescribed manner, become familiar with information held by a tax authority about them;

b) represent their interests before a tax authority directly or through a representative;

c) not present any documents related to tax administration to any controlling or law-enforcement body (other than a tax authority), unless such body has authority under this Code;

d) enjoy tax privileges;

e) obtain a refund for and/or credit against future tax liabilities any overpaid tax and/or sanction;

f) request information about the grounds for exercising tax control over them;

g) provide appropriate explanations to a tax authority when subjected to a tax control;

h) attend tax field audits conducted in relation to them, receive from a tax authority original or certified copies of any decision pertaining to them, and demand compliance with the legislation of Georgia during these activities;

i) appeal actions or decisions of a tax authority as provided by law;

j) not fulfil an illegal act issued or request made by a tax authority;

k) demand reimbursement of damages incurred as a result of unlawful decisions or action of a tax authority;

l) enjoy any other rights under the legislation of Georgia.

2. Protection of taxpayer rights and legitimate interests shall be guaranteed in administrative and judicial proceedings.

3. Violation of taxpayer rights and legitimate interests shall carry liability as prescribed by law.