Ω მუხლი 038. ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება / Article 38 - Right to request information

1. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, საგადასახადო ორგანოებისაგან მიიღოს ინფორმაცია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენების, გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის შესახებ, კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს მის შესახებ საგადასახადო ორგანოებში არსებულ ინფორმაციას.
2. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, სამართალდამცავ და სხვა მაკონტროლებელ ორგანოებს, გარდა საგადასახადო ორგანოებისა, არ წარუდგინოს დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია გადასახადებით დაბეგვრის ობიექტების განსაზღვრასთან, გადასახადების გამოანგარიშებასთან და გადახდასთან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ კოდექსით ასეთი უფლებამოსილება გადაცემული აქვს სხვა ორგანოებს.

1. Taxpayers may obtain from tax authorities information on the application of the tax legislation of Georgia, on protection of taxpayer’s rights, and may access information on them in the possession of tax authorities.

2. Taxpayers may withhold from law-enforcement and other controlling authorities, other than tax authorities, documents related to the determination of objects of taxation, computation and payment of taxes, except where such powers are granted to other authorities under this Code.