☻ თავი 04. გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა / Chapter IV - Legal Protection of Taxpayers

საგადასახადო კოდექსი -Tax code