∞ მუხლი 036. მეწარმე ფიზიკური პირი და მისი საქმიანობის ადგილი / Article 36 - Entrepreneur natural person and his/her place of business

1. მეწარმე ფიზიკურ პირად ითვლება:
ა) ინდივიდუალური მეწარმე – ფიზიკური პირი, თუ ის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მიხედვით არის ინდივიდუალური მეწარმე;
ბ) ფიზიკური პირი, თუ ის ახორციელებს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ საქმიანობას.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ფიზიკური პირის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაციის, ლიცენზიის ან ნებართვის გარეშე განხორციელება არ არის ამ ფიზიკური პირის დაბეგვრის მიზნით მისი მეწარმე ფიზიკურ პირად არცნობის საფუძველი.
3. მეწარმე ფიზიკური პირის საქმიანობის ადგილად ითვლება მისი ეკონომიკური საქმიანობის ადგილი.

1. Entrepreneur natural person shall be:

a) an individual entrepreneur – a natural person, provided he/she is an individual entrepreneur under Article 2 of the Law of Georgia on Entrepreneurs;

b) a natural person, provided he/she performs the activity specified in Article 1(3) of the Law of Georgia on Entrepreneurs.

2. If the natural person defined in the first paragraph of this article performs economic activity without registration, license or permit, this shall not serve as the basis for not recognising this natural person as an entrepreneur natural person for taxation purposes.

3. The place of business of an entrepreneur natural person shall be the place of his/her economic activity.