∞ მუხლი 035. ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილი და ფაქტობრივად ყოფნის ადგილი / Article 35 - Place of residence and place of actual stay of a natural person

1. ფიზიკური პირის საცხოვრებელ ადგილად ითვლება ადგილი, რომელსაც იგი, ჩვეულებრივ, საცხოვრებლად ირჩევს, ან მისი ფაქტობრივად ყოფნის ადგილი, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
2. არასრულწლოვნის საცხოვრებელ ადგილად ითვლება მშობლის უფლების მქონე პირის საცხოვრებელი ადგილი, ხოლო იმ პირის საცხოვრებელ ადგილად, რომელსაც ჰყავს მეურვე ან მზრუნველი, ითვლება მეურვის ან მზრუნველის საცხოვრებელი ადგილი.
3. ფიზიკური პირის ფაქტობრივად ყოფნის ადგილად ითვლება მისი დროებით საცხოვრებელი ადგილი, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
4. სამხედრო მოსამსახურის, აგრეთვე სამუშაოს ხასიათიდან და პირობებიდან გამომდინარე მუდმივად გადაადგილებადი ფიზიკური პირის ფაქტობრივად ყოფნის ადგილად ითვლება ადგილი, სადაც იგი ფაქტობრივად ცხოვრობს ან რეგისტრირებულია დადგენილი წესით (მათ შორის, სამხედრო ნაწილის დისლოკაციის ან შესაბამისი საწარმოს მდებარეობის ადგილი).
5. თუ ფიზიკურ პირს რამდენიმე საცხოვრებელი (ბინა ან სხვა საცხოვრებელი) აქვს, მის საცხოვრებელ ადგილს ან ფაქტობრივად ყოფნის ადგილს განსაზღვრავს საგადასახადო ორგანო ამ ფიზიკურ პირთან შეთანხმებით.

1. A place of residence of a natural person shall be the person’s usual place of residence or the place of his/her actual stay unless otherwise provided for by this article.

2. A place of residence of a minor shall be the place of residence of the person having parental rights with respect to the minor, and a place of residence of the person who has a guardian or custodian shall be the place of residence of the guardian or custodian.

3. A place of actual stay of a natural person shall be the place of his/her temporary residence, unless otherwise provided for in this article.

4. A place of actual stay of military personnel, also of persons permanently relocating due to the nature or conditions of their job shall be the place where they actually live or are registered in the prescribed manner (including, the place of deployment of military units or the location of the respective enterprise).

5. If a natural person has several residences (homes or other residence), his/her place of residence or place of actual stay shall be determined by a tax authority in agreement with the natural person.