∞ მუხლი 034. საქართველოს რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირები / Article 34 - Resident natural persons and non-resident natural persons in Georgia

1. ფიზიკურ პირებად ითვლებიან:
ა) საქართველოს მოქალაქეები;
ბ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეები;
გ) მოქალაქეობის არმქონე პირები.
2. საქართველოს რეზიდენტად, მთელი მიმდინარე საგადასახადო წლის განმავლობაში, ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც ფაქტობრივად იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 183 დღე ან მეტ ხანს ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის პერიოდში, რომელიც მთავრდება ამ საგადასახადო წელს, ან ფიზიკური პირი, რომელიც ამ საგადასახადო წლის განმავლობაში იმყოფებოდა უცხო ქვეყანაში საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში.
3. საქართველოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოფნის დროდ ითვლება დრო, რომლის განმავლობაშიც ფიზიკური პირი იმყოფებოდა საქართველოში, აგრეთვე დრო, რომლითაც იგი გავიდა საქართველოს ფარგლების გარეთ სპეციალურად სამკურნალოდ, დასასვენებლად, მივლინებით ან სასწავლებლად.
4. საქართველოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოფნის დროს არ მიეკუთვნება დრო, რომლის განმავლობაშიც ფიზიკური პირი იმყოფებოდა საქართველოში:
ა) როგორც დიპლომატიური ან საკონსულო სტატუსის მქონე პირი ან ასეთი პირის ოჯახის წევრი;
ბ) როგორც საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების შესაბამისად მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომელი, ან როგორც საქართველოში უცხო ქვეყნის სახელმწიფო სამსახურში მყოფი პირი ან ასეთი პირის ოჯახის წევრი, გარდა საქართველოს მოქალაქისა;
გ) ერთი უცხო ქვეყნიდან მეორეში საქართველოს ტერიტორიის გავლით გადაადგილებისას;
დ) სამკურნალოდ ან დასასვენებლად.
5. საქართველოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოფნის დღედ ითვლება დღე, რომლის განმავლობაშიც ფიზიკური პირი იმყოფებოდა საქართველოში, მიუხედავად ამ ყოფნის ხანგრძლივობისა.
6. საქართველოს რეზიდენტობა, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრული შემთხვევისა, შეიძლება მიენიჭოს მნიშვნელოვანი ქონებით უზრუნველყოფილ პირს საქართველოს ფინანსთა და იუსტიციის მინისტრების მიერ განსაზღვრული წესითა და პირობებით. მნიშვნელოვანი ქონებით უზრუნველყოფილი პირი არის „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პირი.
6–1 . თუ არ დგინდება ფიზიკური პირის რეზიდენტობა რომელიმე ქვეყნის მიმართ, ამ ფიზიკური პირის მიერ საგადასახადო ორგანოსთვის მიმართვის შემთხვევაში იგი ჩაითვლება საქართველოს რეზიდენტად, თუ იგი საქართველოს მოქალაქეა .

1935-რს 01/01/2018

6-​2. საქართველოს რეზიდენტობა, გარდა ამ მუხლის მე-2, მე-6 და 6​-1 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, შეიძლება მიენიჭოს უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრულ შემთხვევაში და დადგენილი წესით.


7. საქართველოს არარეზიდენტად ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც ამ მუხლის მიხედვით არ არის რეზიდენტი.
8. რეზიდენტის ან არარეზიდენტის სტატუსი დგინდება ყოველი საგადასახადო პერიოდისათვის. ამასთანავე, ის დღეები, რომელთა მიხედვითაც ფიზიკური პირი წინა საგადასახადო პერიოდში ჩაითვალა რეზიდენტად, არ გაითვალისწინება მომდევნო საგადასახადო პერიოდში რეზიდენტობის დადგენისას.

1. Natural persons shall be:

a) citizens of Georgia

b) foreign citizens

c) stateless persons.

2. A Georgian resident for the entire current tax year shall be a natural person who has actually stayed in the territory of Georgia for 183 or more days in any continuous 12-calendar-month period ending in that tax year, or a natural person who was in a foreign country in the public service of Georgia during that tax year.

3. The time of actual stay in the territory of Georgia shall be the time, during which a natural person stayed in Georgia, as well as the time he/she spent outside Georgia specifically for treatment, leisure, business trip or education.

4. The time of actual stay in the territory of Georgia shall not include the time, during which a natural person stayed in Georgia:

a) as a person having a diplomatic or consular status or as a family member of such person;

b) as an employee of an international organisation acting under an international agreement of Georgia or as a person in the public service of a foreign country in Georgia or as a family member of such person, other than Georgian citizens;

c) when moving from one foreign country to another via the territory of Georgia;

d) for treatment or leisure.

5. The day of actual stay in the territory of Georgia shall be the day, during which a natural person stayed in Georgia irrespective of the length of the stay.

6. Georgian residency can be accorded to a high net worth individual under the procedure and conditions determined by the Minister for Finance and the Minister for Justice of Georgia, except as provided for in the second paragraph of this article. A high net worth individual shall be a person as defined by the Law of Georgia on Securities Market.

61. If the residency of a natural person cannot be established in relation to any country, such natural person shall be deemed to be a Georgian resident if he/she applies to a tax authority, provided he/she is a Georgian citizen.

7. A non-resident in Georgia shall be a person who is not a resident under this article.

8. The status of a resident or of a non-resident is established for each tax period. At the same time, the days, according to which the natural person was deemed as a resident in the previous tax period, shall not be taken into account in establishing the status of residency in the following tax periods.