∞ მუხლი 033. რელიგიური ორგანიზაცია / Article 33 - Religious organisations

რელიგიურ ორგანიზაციად ითვლება ორგანიზაცია, რომელიც შექმნილია რელიგიური საქმიანობის განსახორციელებლად და ასეთად რეგისტრირებულია კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

A religious organisation shall be an organisation established for conducting religious activity and registered as such in the prescribed manner.