∞ მუხლი 032. საქველმოქმედო ორგანიზაცია / Article 32 - Charitable organisations

1. საქველმოქმედო ორგანიზაციად ითვლება ორგანიზაცია, რომელსაც ამ მუხლის შესაბამისად მინიჭებული აქვს საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი.
2. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი ენიჭება ორგანიზაციას, რომელიც შექმნილია საქველმოქმედო საქმიანობის განსახორციელებლად, რეგისტრირებულია კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აქვს საქველმოქმედო საქმიანობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება და აკმაყოფილებს ამ მუხლის მოთხოვნებს.
3. დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც ემსახურება ორგანიზაციის ძირითად მიზნებს, არ ცვლის მის საქველმოქმედო ხასიათს.
4. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭებას, გაუქმებასა და ჩამორთმევას შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს წარდგინებით ახორციელებს შემოსავლების სამსახურის უფროსი საქართველოს ფინანსთა მინისტრთან შეთანხმებით.
5. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭება ხდება ორგანიზაციის წერილობითი განცხადების საფუძველზე. განცხადებაში უნდა მიეთით ოს ორგანიზაციის:
ა) სახელწოდება;
ბ) ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;
გ) ძირითადი მიზნები;
დ) ბოლო წლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები;
ე) ხელმძღვანელი ორგანოს და ფილიალების მისამართები.
6. განცხად ებას უნდა დაერთოს:
ა) ორგანიზაციის წესდების ასლი;
ბ) სახელმწიფო ან/და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობის ასლი;
გ) ბოლო წლის საქმიანობის ანგარიში, რომელიც უნდა შეიცავდეს საქმიანობის (პროექტების, მომსახურების) აღწერას;
დ) დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დადასტურებული ბოლო წლის ფინანსური დოკუმენტები (ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში).
7. განცხადების თაობაზე შემოსავლების სამსახურის უფროსი 1 თვის ვადაში იღებს მოტივირებულ გადაწყვეტილებას. თუ ამ ვადაში გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, სტატუსი მინიჭებულად ჩაითვლება. სტატუსი ენიჭება უვადოდ. სტატუსი ძალაში შედის მინიჭებისთანავე.
8. ორგანიზაციას, რომელსაც მიენიჭა სტატუსი, გადაეცემა სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა. მასში აღინიშნება:
ა) ორგანიზაციის სახელწოდება, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;
ბ) სტატუსი;
გ) ხელმძღვანელი ორგანოს მისამართი;
დ) სტატუსის მინიჭების თარიღი და ნომერი;
ე) ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომერი.
9. სტატუსის მიღებასთან ერთად ორგანიზაციას ეკისრება ამ კოდექსით გათვალისწინებული დამატებითი ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა. კერძოდ, საქველმოქმედო ორგანიზაციამ შესაბამის საგადასახადო ორგანოს ყოველი წლის 1 აპრილამდე უნდა წარუდგინოს:
ა) ბოლო წლის საქმიანობის პროგრამული ანგარიში, რომელიც უნდა შეიცავდეს საქმიანობის (მათ შორის, ეკონომიკურის) აღწერას;
ბ) ფინანსური ანგარიში მიღებული შემოსავლების შესახებ, წყაროებისა და გაწეული ხარჯების მიზნობრიობის მითითებით;
გ) დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დადასტურებული ბოლო წლის ფინანსური დოკუმენტები (ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში).
10. ბოლო წლის საქმიანობის პროგრამული ანგარიში და ფინანსური დოკუმენტები (ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში) უნდა გამოქვეყნდეს და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის.
11. დაუშვებელია საქველმოქმედო ორგანიზაციის მოგებისა და აქტივების განაწილება ორგანიზაციის წევრებს, დამფუძნებლებს, გამგეობისა და კურატორიუმის წევრებს შორის. საქველმოქმედო ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შემდეგ მისი ქონება უფლებამოსილი ორგანოს ან პირის გადაწყვეტილებით გადაეცემა მსგავსი მიზნების მქონე საქველმოქმედო ორგანიზაციას, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში – სხვა საქველმოქმედო ორგანიზაციას. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მქონე, სახელმწიფო ქონების საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონება გადადის სახელმწიფოს საკუთრებაში.
12. საქველმოქმედო ორგანიზაციას სტატუსი უუქმდება:
ა) ორგანიზაციის ინიციატივით;
ბ) მისი ჩამორთმევის შემთხვევაში.
13. საქველმოქმედო ორგანიზაციას სტატუსი ჩამოერთმევა, თუ:
ა) დაარღვია ამ კოდექსის მოთხოვნები;
ბ) გაუუქმდა სახელმწიფო ან/და საგადასახადო რეგისტრაცია.
14. ამ კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევის გამო სტატუსის ჩამორთმევის შემთხვევაში საქველმოქმედო ორგანიზაცია ვალდებულია დააბრუნოს სტატუსიდან გამომდინარე საგადასახადო შეღავათებით მიღებული სარგებლის ის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია აღნიშნული მოთხოვნების დარღვევასთან.
15. საქველმოქმედო ორგანიზაციის მიერ ამ კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანო შემოსავლების სამსახურის უფროსისთვის საქველმოქმედო ორგანიზაციისათვის სტატუსის ჩამორთმევის შესახებ წარდგინების მომზადებამდე საქველმოქმედო ორგანიზაციას უგზავნის შეტყობინებას და განუსაზღვრავს დამატებით, ერთთვიან ვადას ამ კოდექსის მოთხოვნების შესასრულებლად.
16. საქველმოქმედო ორგანიზაციას, რომელსაც ჩამოერთვა სტატუსი, უფლება აქვს, მისი აღდგენის თაობაზე განცხადება შეიტანოს სტატუსის ჩამორთმევის მიზეზის აღმოფხვრიდან არა უადრეს 1 წლისა.
17. შემოსავლების სამსახური აწარმოებს საქველმოქმედო ორგანიზაციების ერთიან რეესტრს. რეესტრში შეიტანება შემდეგი მონაცემები:
ა) ორგანიზაციის სახელწოდება;
ბ) ხელმძღვანელი ორგანოს, ფილიალებისა და წარმომადგენლობების მისამართები;
გ) ძირითადი მიზნები;
დ) სტატუსის მინიჭების თარიღი და ნომერი;
ე) მმართველობის უმაღლესი ორგანოს ყველა წევრის ვინაობა და მისამართები.
18. საქველმოქმედო ორგანიზაციების ერთიან რეესტრში შეტანილი ნებისმიერი მონაცემის ცვლილების შემთხვევაში ორგანიზაცია ვალდებულია ცვლილებისთანავე წერილობით აცნობოს შესაბამის საგადასახადო ორგანოს ამ ცვლილების შესახებ.
19. საქველმოქმედო ორგანიზაციების ერთიანი რეესტრი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის.

1. A charitable organisation shall be an organisation that has been accorded with the status of a charitable organisation under this article.

2. The status of a charitable organisation shall be accorded to an organisation that is established to carry out charitable activity, is registered in a prescribed manner, has at least one year experience in charitable activity and complies with the requirements set forth in this article.

3. Ancillary economic activity that serves the main purposes of an organisation shall not change the organisation’s charitable character.

4. The status of a charitable organisation is accorded, cancelled and deprived by the Head of the Revenue Service in agreement with the Minister for Finance of Georgia upon a recommendation of the relevant tax authority.

5. The status of a charitable organisation is accorded on the basis of a written application of the organisation. The application shall indicate the following information on the organisation:

a) name

b) organisational and legal form

c) main goals

d) main areas of activity in the last year

e) addresses of the management body and of branches.

6. The following shall be attached to the application:

a) a copy of the charter of the organisation

b) a copy of the civil and/or tax registration certificate

c) an activity report for the last year, including the description of activities (projects, services)

d) the last year’s financial documents (balance sheet and income statement) certified by an independent auditor.

7. The Head of the Revenue Service shall make a reasonable decision in connection with the application within one month. If no decision is made within this period, the status shall be deemed to have been accorded. The status shall be accorded permanently. The status shall take effect upon being accorded.

8. An organisation that has been accorded with this status shall be given a certificate confirming the status. The certificate shall indicate:

a) name and organisational and legal form of the organisation

b) status

c) address of the management body

d) date of according the status and the status number

e) identification number of the organisation.

9. Upon obtaining the status, the organisation shall undertake the obligations and responsibilities provided under this Code. In particular, before 1 April each year a charitable organisation shall file with the relevant tax authority:

a) a program report on its last year's activity, which shall include a description of the activity (including economic activity);

b) a financial report on earned revenues, indicating sources and the purpose of the expenditure;

c) last year’s financial documents (balance sheet and income statement) certified by an independent auditor.

10. The program report of the last year's activity and last year’s financial documents (balance sheet and income statement) shall be published and made available for all interested persons.

11. The profits and assets of a charitable organisation shall not be distributed among its members, founders, board of directors or supervisory board members. If a charitable organisation is liquidated, its property shall be transferred to a charitable organisation with similar goals under a decision of an authorised body or person, or if no such organisation exists, the property shall be transferred to another charitable organisation. If a legal entity under public law having the status of a charitable organisation was established on the basis of state property, in the case of its liquidation its assets shall be transferred to the state.

12. The status of a charitable organisation shall be cancelled:

a) on the initiative of the organisation;

b) if the status has been deprived.

13. A charitable organisation shall be deprived of its status if:

a) it fails to comply with the requirements of this Code;

b) its state and/or tax registration has been cancelled.

14. If the status is deprived for non-compliance with the requirements of this Code, the charitable organisation shall return that part of profits received as a result of tax privileges due to the status, which is related to non-compliance with the above requirements.

15. If a charitable organisation does not comply with the requirements of this Code, before submitting to the Revenue Service an application for depriving the charitable organisation of its status, a tax authority shall send the charitable organisation a notice, setting an additional one-month period for fulfilment of the requirements of this Code.

16. A charitable organisation that has been deprived of its status may apply for restoration of the status not earlier than one year after eliminating the cause for deprivation of the status.

17. The Revenue Service shall maintain the Unified Register of Charitable Organisations. The Register shall specify:

a) name of the organisation

b) addresses of the management body, branches and representations

c) main goals

d) date of according the status and the status number

e) identities and addresses of all members of the management body.

18. If any of the data entered into the Unified Register of Charitable Organisations is changed, the organisation shall notify the relevant tax authority in writing of such changes as soon as they occur.

19. The Unified Register of Charitable Organisations shall be available for any interested person.