∞ მუხლი 030. ორგანიზაცია / Article 30 - Organisations

1. ორგანიზაციად ითვლება შემდეგი წარმონაქმნები:
ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, აგრეთვე საზოგადოებრივი ან რელიგიური ორგანიზაციები (გაერთიანებები), დაწესებულებები, რომლებიც არიან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები ან შექმნილი არიან და მოქმედებენ უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, აგრეთვე უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი ორგანიზაციების საქართველოში არსებული ფილიალები და სხვა ანალოგიური ქვედანაყოფები, რომელთა მეშვეობითაც ისინი მთლიანად ან ნაწილობრივ ახორციელებენ საქმიანობას (რწმუნებული პირის საქმიანობის ჩათვლით), ასევე საბიუჯეტო ორგანიზაციები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, კორპორაციები, დაწესებულებები;
ბ) საერთაშორისო ( სახელმწიფოთაშორისი, სამთავრობათაშორისო, დიპლომატიური) ორგანიზაციები – საერთაშორისო სამართლით რეგულირებული ორგანიზაციები, დიპლომატიური წარმომადგენლობები და საკონსულო დაწესებულებები, უცხოური არასამეწარმეო ორგანიზაციები.
2. ორგანიზაციის საქმიანობის ადგილი და ორგანიზაციის მართვის ადგილი განისაზღვრება საწარმოსათვის ამ კოდექსით დადგენილი წესით.
3. ორგანიზაციის საქართველოს ორგანიზაციისათვის ან უცხოური ორგანიზაციისათვის მიკუთვნება ხდება საწარმოსათვის ამ კოდექსით დადგენილი წესით.
4. თუ ორგანიზაცია ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, მისი ქონებისა და საქმიანობის ნაწილი, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია მის ეკონომიკურ საქმიანობასთან, ითვლება საწარმოს ქონებად და საქმიანობად, ხოლო იმ ნაწილში, სადაც ამის გამიჯვნა შეუძლებელია, ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ქონებისა და საქმიანობის გამოანგარიშების მიზნით გამოიყენება ორგანიზაციის მიერ მიღებულ შემოსავალში ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლის ხვედრითი წილი.

1. The following entities shall be regarded as organisations:

a) non-entrepreneurial (non-commercial) legal persons, public or religious organisations (associations), institutions that are non-entrepreneurial (non-commercial) legal persons established or acting under the legislation of Georgia or under the legislation of a foreign country; also Georgian-based branches and other similar sub-units of the organisations established under the legislation of a foreign country, through which these organisations conduct business, wholly or partly, (including the activity of an authorised agent), also budgetary organisations, legal entities under public law, corporations, institutions;

b) international (inter-state, inter-governmental, diplomatic) organisations – organisations, diplomatic missions and consular offices, or foreign non-entrepreneurial organisations governed by international law.

2. A place of business and a place of management of an organisation shall be determined according to procedures established for enterprises by this Code.

3. An organisation shall be deemed as a Georgian organisation or as a foreign organisation according to procedures established for enterprises by this Code.

4. If an organisation conducts economic activity, the part of its property and activity that is directly related to its economic activity shall be deemed to be the property and activity of the enterprise, and where such distinction cannot be made, the property and activity related to the economic activity of an organisation shall be calculated according to the specific share of the income from economic activity in the income earned by the organisation.