∞ მუხლი 025. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო / Article 25 - Free Industrial Zone Enterprise

1. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო (შემდგომ − თიზ-ის საწარმო) არის „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილი საწარმო.

2. თიზ-ის საწარმო ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირისათვის (გარდა თიზ-ის საწარმოსი) საქონლის მიწოდების შემთხვევაში გადაიხადოს საქონლის მიწოდებით მიღებული/მისაღები შემოსავლის (საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდებისას − ამ საქონლის საბაზრო ფასის) 4 პროცენტი საქონლის მიწოდების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე.

3. საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირის მიერ (გარდა თიზ-ის საწარმოსი) თიზ-ის საწარმოსთვის საქონლის (გარდა ადგილზე მოხმარებისათვის ან/და წარმოებისათვის განკუთვნილი ელექტროენერგიისა, წყლისა და ბუნებრივი აირისა) მიწოდებისას თიზ-ის საწარმო ვალდებულია გადაიხადოს მიწოდებული საქონლის საბაზრო ფასის 4 პროცენტი საქონლის მიწოდების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე.

N2946-Iს გამოქვეყნების თარიღი 24/12/2014

2. თიზ-ის საწარმო ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირისათვის (გარდა თიზ-ის საწარმოსი) საქონლის მიწოდების შემთხვევაში გადაიხადოს საქონლის მიწოდებით მიღებული/მისაღები შემოსავლის (საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდებისას − ამ საქონლის საბაზრო ფასის) 4 პროცენტი არაუგვიანეს საქონლის მიწოდების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.

3. საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირის მიერ (გარდა თიზ-ის საწარმოსი) თიზ-ის საწარმოსთვის საქონლის (გარდა ადგილზე მოხმარებისათვის ან/და წარმოებისათვის განკუთვნილი ელექტროენერგიისა, წყლისა და ბუნებრივი აირისა) მიწოდებისას თიზ-ის საწარმო ვალდებულია გადაიხადოს მიწოდებული საქონლის საბაზრო ფასის 4 პროცენტი არაუგვიანეს საქონლის მიწოდების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.


4. საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირის მიერ (გარდა თიზ-ის საწარმოსი) თიზ-ის საწარმოსათვის საქონლის მიწოდებისას დაბეგვრის მიზნებისათვის გამოიყენება ამ საქონლის საბაზრო ფასი.
5. თიზ-ის საწარმოს ეკრძალება:
ა) საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირისაგან (გარდა თიზ-ის საწარმოსი) მომსახურების შეძენა, გარდა:
ა.ა) თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ორგანიზატორის ან/და ადმინისტრაციის მიერ დაცვის მომსახურების გაწევისა ან/და ქონების ქირით ან იჯარით გადაცემისა;
ა.ბ) ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობის, კანალიზაციის, აუდიტორული ან/და საკონსულტაციო მომსახურებისა, ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტის მიერ ფინანსური ოპერაციების განხორციელებისა ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევისა, აგრეთვე ძირითად საშუალებათა დადგმისა, მონტაჟისა ან/და მშენებლობის მომსახურების გაწევისა;
ა.გ) საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მომსახურებისა;
ბ) საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირისათვის (გარდა თიზ-ის საწარმოსი) მომსახურების გაწევა.
6. თიზ-ის საწარმოს მიერ საგადასახადო ანგარიშგების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

4680-რს 2016 წლის 1 იანვრიდან

7. საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს, განსაზღვროს თიზ-ის საწარმოს მიერ არარეზიდენტისათვის (გარდა საქართველოში არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულებისა) გასაწევი მომსახურების სახეები, რომელიც გადასახადებით დაბეგვრის მიზნებისათვის ჩაითვლება თიზ-ის საწარმოს მიერ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში განხორციელებულ ნებადართულ საქმიანობად.

1. A Free Industrial Zone Enterprise (‘FIZ Enterprise’) shall be a company established under the Law of Georgia on Free Industrial Zones.

2. If a FIZ Enterprise supplies goods to a person (other than a FIZ Enterprise) registered under the legislation of Georgia, the FIZ Enterprise shall pay 4% of the revenue received/receivable from the supply of such goods (if the supply of goods is made free of charge – 4% of the market price of such goods) not later than the 15th day of the month following the month in which the goods are supplied.

3. If a person (other than a FIZ Enterprise) registered under the legislation of Georgia supplies goods (other than electricity, water and natural gas intended for local consumption and/or production) to a FIZ Enterprise, the FIZ Enterprise shall pay 4% of the market price of the supplied goods not later than the 15th day of the month following the month in which the goods are supplied.

4. If a person (other than a FIZ Enterprise) registered under the legislation of Georgia delivers goods to a FIZ Enterprise, the market price of the supplied goods shall be used for taxation purposes.

5. A FIZ Enterprise may not:

a) purchase services from a person (other than a FIZ Company) registered under the legislation of Georgia, except for:

a.a) security services and/or services related to letting or leasing out property provided by an organiser and/or administration of the Free Industrial Zone;

a.b) transport, communication, sewage, audit and/or consulting services, execution of financial transactions and/or delivery of financial services by a licensed financial institutions, as well as services relating to installation, assembly and/or construction of fixed assets.

a.c) services as determined by the Government of Georgia.

b) delivering services to a person (other than a FIZ Enterprise) registered under the legislation of Georgia.

6. Tax reporting rules for FIZ Enterprises shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

7. The Government of Georgia shall be entitled to determine the types of services to be provided to non-resident persons (except for permanent offices of non-resident persons in Georgia) by FIZ Enterprises, which, for the purposes of taxation, shall be deemed as permitted activities carried out by FIZ Enterprises in the free industrial zone.