∞ მუხლი 024. ამოღებულია (13.10.2011. N5120) / Article 24 - (Deleted)

☻ თავი 03. ფიზიკური პირი, საწარმო, ორგანიზაცია / Chapter III - Natural Persons, Enterprises, Organisations

საგადასახადო კოდექსი -Tax code