∞ მუხლი 022. საქართველოს საწარმო , უცხოური საწარმო / Article 22 - Georgian enterprises and foreign enterprises

1. საქართველოს საწარმოდ ითვლება საწარმო, რომლის საქმიანობის ან/და მართვის ადგილი საქართველოშია.
2. უცხოურ საწარმოდ ითვლება საწარმო, რომელიც ამ მუხლის მიხედვით არ არის საქართველოს საწარმო.

1. A Georgian enterprise shall be an enterprise whose place of business and/or management is based in Georgia.

2. A foreign enterprise shall be an enterprise that is not a Georgian enterprise under this article.