∞ მუხლი 021. საწარმო / Article 21 - Enterprise

1. საწარმოდ ითვლება შემდეგი წარმონაქმნები, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას ან შექმნილი არიან ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებლად:
ა) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი იურიდიული პირები;
ბ) უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი კორპორაციები, კომპანიები, ფირმები და სხვა მსგავსი წარმონაქმნები, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა იურიდიული პირის სტატუსი, აგრეთვე უცხოური საწარმოს მუდმივი დაწესებულება;
გ) გაერთიანებები, ამხანაგობები და სხვა მსგავსი წარმონაქმნები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით.
2. საწარმოს არ მიეკუთვნება ინდივიდუალური მეწარმე.

1. The following entities conducting or created to conduct economic activities shall be regarded as enterprises:

a) legal entities established under the legislation of Georgia;

b) corporations, companies, firms and similar entities established under the legislation of a foreign country, irrespective of whether they have legal entity status, as well as a permanent establishment of a foreign enterprise.

c) associations, partnerships and similar entities not provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph.

2. An individual entrepreneur shall not be regarded as an enterprise.