∞ მუხლი 020. გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი / Article 20 - Taxpayers, withholding agents

1. გადასახადის გადამხდელი არის პირი, რომელსაც აქვს ამ კოდექსით დადგენილი გადასახადის გადახდის ვალდებულება.
2. საგადასახადო აგენტი არის პირი, რომელმაც ამ კოდექსით დადგენილ შემთხვევაში და დადგენილი წესით უნდა შეასრულოს გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულება.
3. ამ კოდექსის მიზნებისათვის საგადასახადო აგენტი გათანაბრებულია გადასახადის გადამხდელთან.

1. A taxpayer shall be a person who is obligated to pay taxes provided for by this Code.

2. A withholding agent shall be a person who must fulfil a taxpayer's tax obligation in the cases and in the manner provided for by this Code.

3. For the purposes of this Code, a withholding agent shall be treated as equal to a taxpayer.