☻ თავი 03. ფიზიკური პირი, საწარმო, ორგანიზაცია / Chapter III - Natural Persons, Enterprises, Organisations

☻ თავი 03. ფიზიკური პირი, საწარმო, ორგანიზაცია / Chapter III - Natural Persons, Enterprises, Organisations

საგადასახადო კოდექსი -Tax code