۩ კარი 02. გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი , საწარმო, ორგანიზაცია, ფიზიკური პირი / SECTION II TAXPAYERS, WITHHOLDING AGENTS, ENTERPRISES, ORGANISATIONS, NATURAL PERSONS

۩ კარი 02. გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი , საწარმო, ორგანიზაცია, ფიზიკური პირი / SECTION II TAXPAYERS, WITHHOLDING AGENTS, ENTERPRISES, ORGANISATIONS, NATURAL PERSONS

საგადასახადო კოდექსი -Tax code