∞ მუხლი 017. (ამოღებულია) (13.10.2011. N5118) / Article 17 - (Deleted)

☻ თავი 02. ამ კოდექსში გამოყენებული ტერმინები და ცნებები / Chapter II - Terms and Concepts Used in This Code

საგადასახადო კოდექსი -Tax code