∞ მუხლი 019. ურთიერთდამოკიდებული პირები / Article 19 - Related parties

1. ურთიერთდამოკიდებულ პირებად ითვლებიან ის პირები, რომელთა შორის განსაკუთრებულ ურთიერთობათა არსებობამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათი ან მათ მიერ წარმოდგენილი პირების საქმიანობის პირობებზე ან ეკონომიკურ შედეგებზე.
2. განსაკუთრებულ ურთიერთობებს მიეკუთვნება ურთიერთობები, რომელთა დროსაც:
ა) პირები არიან ერთი საწარმოს დამფუძნებლები (მონაწილეები), თუ მათი ჯამური წილი არანაკლებ 20 პროცენტია;
ბ) ერთი პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობს მეორე პირ საწარმოში, თუ ასეთი მონაწილეობის წილი არანაკლებ 20 პროცენტია;
გ) პირი ახორციელებს საწარმოს კონტროლს;
დ) ფიზიკური პირი თანამდებობრივად ექვემდებარება სხვა ფიზიკურ პირს;
ე) ერთი პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს მეორე პირს;
ვ) პირებს პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს მესამე პირი;
ზ) პირები ერთად, პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებენ მესამე პირს;
თ) პირები ნათესავები არიან ;
ი) პირები ამხანაგობის წევრები არიან.
3. საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის მიზნებისათვის ფიზიკური პირის ნათესავებად ითვლებიან:
ა) ნათესავების პირველი შტო: მეუღლე, მშობელი, შვილი, და, ძმა;
ბ) ნათესავების მეორე შტო: პირველი შტოს თითოეული ნათესავის მეუღლე, მშობელი, შვილი, და, ძმა, გარდა იმ ფიზიკური პირისა, რომელიც უკვე მიეკუთვნა პირველ შტოს;
გ) პირები, რომლებიც ხანგრძლივი მეურვეობის შედეგად ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან, როგორც მშობლები და შვილები.
4. ნათესაობის განსაზღვრისას გერი დები (ძმები) გათანაბრებული არიან ღვიძლ დებთან (ძმებთან), ხოლო შვილად აყვანილები – ღვიძლ შვილებთან. ამასთანავე, სამეურვეო ურთიერთობები გათანაბრებულია საოჯახო ერთობასთან (რომლის დროსაც პირები ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან, როგორც მშობლები და შვილები), რომელიც, თავის მხრივ, უთანაბრდება ნათესაურ ურთიერთობას. აღნიშნულ პირებს შორის საოჯახო ერთობის შეწყვეტა მხედველობაში არ მიიღება მათ შორის მშობლისა და შვილის ურთიერთობის შენარჩუნებისას ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის მიხედვით.
5. ამ მუხლის მიზნებისათვის კონტროლი გულისხმობს: სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობას, დირექტორობას და ამ თანამდებობებზე პირების დანიშვნის უფლებას; ხმის უფლების მქონე წილის ან აქციების 20 პროცენტის ფლობას.
6. ამ მუხლის მიზნებისათვის ფიზიკური პირი ითვლება წილის არაპირდაპირ მფლობელად, თუ ამ წილს ფლობს მისი ნათესავი.

1. Parties shall be regarded as related if the existence of a special relationship between them may affect the conditions or economic results of their activity or the activity of the persons that they represent.

2. Special relationships shall be the relationships, where:

a) persons are the founders (participants) of one enterprise, provided their combined share is at least 20%;

b) one person has a direct or indirect interest in another person’s enterprise, provided such participation is at least 20%;

c) a person controls the enterprise;

d) a natural person is subordinated to another natural person;

e) one person directly or indirectly controls another person;

f) the persons are controlled, directly or indirectly, by a third person;

g) the persons jointly control, directly or indirectly, a third person;

h) the persons are relatives;

i) the persons are members of a partnership.

3. For the purposes of the tax legislation of Georgia, a natural person’s relatives shall be:

a) the first line of relatives: spouse, parent, child, sister, brother;

b) the second line of relatives: spouse, parent, child, sister, brother of each relative in the first line, except for the natural person who already belongs to the first line;

c) persons who are related to one other as parents and children as a result of long-term guardianship.

4. In determining kinship, step sisters (brothers) shall be treated as equal to full sisters (brothers) and adoptees shall be treated as equal to biological children. At the same time, guardianship relations shall be regarded as equal to a family unity (where persons are related to one another as parents and children) which, in turn, shall be deemed equal to kinship relationship. Termination of family unity between these persons shall not be taken into account if a parent-and-child relationship between them is maintained under paragraph 3(c) of this article.

5. For the purposes of this article, control shall mean: a supervisory board membership, directorship and the right to appoint persons to such offices; holding 20% of voting share or interest.

6. For the purposes of this article, a natural person shall be an indirect holder of the interest if his/her relative holds this interest.