∞ მუხლი 016. საქონლის მიწოდება, მომსახურების გაწევა / Article 16 - Supplying goods, delivering services

1. საქონლის მიწოდებად ითვლება პირის მიერ სხვა პირისათვის საქონელზე საკუთრების უფლების გადაცემა სასყიდლით (მათ შორის, საქონლის რეალიზაცია, გაცვლა, ხელფასის ან ნატურალური ფორმით ანაზღაურება) ან უსასყიდლოდ.
2. მომსახურების გაწევად ითვლება პირის მიერ სხვა პირისათვის მისივე ნებით, კომპენსაციის მიზნით ან უსასყიდლოდ ისეთი მოქმედების შესრულება, რომელიც არ არის საქონლის მიწოდება. დამატებული ღირებულების გადასახადის მიზნებისათვის მომსახურების მიწოდებას არ მიეკუთვნება ისეთი მომსახურების გაწევა, რომელიც გულისხმობს ფულზე საკუთრების უფლების გადაცემას ან დაქირავებით მუშაობას.

1. Transfer of title to goods to another person for consideration or free of charge (including sale or exchange of goods, reimbursement by wages or in kind) shall be deemed as supply of goods.

2. An action that is not a supply of goods and that is performed voluntarily, for consideration or free of charge by a person for another person shall be deemed as delivery of services For VAT purposes, delivery of services shall not include services that involve transfer of title to money, or hired work.