∞ მუხლი 013. საქონელი / Article 13 - Goods

1. საქონელი არის მატერიალური ან არამატერიალური ქონება, მათ შორის, ელექტრო- და თბოენერგია, გაზი და წყალი.
2. დამატებული ღირებულების გადასახადის მიზნებისათვის საქონელს არ მიეკუთვნება ფული.

1. Goods shall be a tangible or an intangible property, including electric and thermal energy, gas and water.

2. For the purposes of VAT, goods shall not include money.