∞ მუხლი 012. დაქირავებით მუშაობა / Article 12 - Hired work

1. დაქირავებით მუშაობად ითვლება:
ა) ფიზიკური პირის მიერ ვალდებულების შესრულება იმ ურთიერთობათა ფარგლებში, რომლებიც რეგულირდება საქართველოს ან/და უცხო ქვეყნის შრომის კანონმდებლობით;

ბ) ფიზიკური პირის მიერ იმ ვალდებულების შესრულება, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, სამართალდამცავ და მასთან გათანაბრებულ ორგანოებში მის სამსახურთან;

3600-Iს 16/12/2018

ბ) ფიზიკური პირის მიერ იმ ვალდებულების შესრულება, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს თავდაცვის ძალებში, სამართალდამცავ ორგანოებსა და მათთან გათანაბრებულ ორგანოებში მის სამსახურთან;

გ) ფიზიკური პირის მიერ საწარმოს ან ორგანიზაციის ხელმძღვანელად (დირექტორად) ყოფნა ან ხელმძღვანელის (დირექტორის) მოვალეობის შესრულება.
2. დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირი ამ კოდექსის მიზნებისათვის იწოდება დაქირავებულად, პირი, რომელიც ანაზღაურებს ასეთი ფიზიკური პირის მიერ შესრულებულ სამუშაოს, – დამქირავებლად, ხოლო ასეთი ანაზღაურება – ხელფასად.

1. Hired work means:

a) performance of obligations by a natural person within the scope of the relations governed by the labour legislation of Georgia and/or of a foreign country;

b) performance of the obligations by a natural person that are related to his/her service in the armed forces or law-enforcement bodies of Georgia or in other equivalent bodies;

c) holding the position the head (director) of an enterprise (organisation) by a natural person or carrying out the duties of the head (director) of an enterprise or an organisation;

2. For the purposes of this Code, a hired natural person shall be referred to as an employee, the person paying compensation for the work performed by such natural person shall be referred to as an employer and such compensation shall be referred to as wages or salaries.