☻ თავი 02. ამ კოდექსში გამოყენებული ტერმინები და ცნებები / Chapter II - Terms and Concepts Used in This Code

☻ თავი 02. ამ კოდექსში გამოყენებული ტერმინები და ცნებები / Chapter II - Terms and Concepts Used in This Code

საგადასახადო კოდექსი -Tax code