☼ მუხლი 006. გადასახადის ცნება და სახეები / Article 6 - Concept and types of taxes

1. გადასახადი არის ამ კოდექსის მიხედვით სავალდებულო, უპირობო ფულადი შენატანი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი, გადახდის აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან გამომდინარე.
2. გადასახადის სახეებია საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადები.
3. საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადებია ამ კოდექსით დაწესებული გადასახადები, რომელთა გადახდაც სავალდებულოა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
4. ადგილობრივი გადასახადია ამ კოდექსით დაწესებული და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს ნორმატიული აქტით შემოღებული გადასახადი (ზღვრული განაკვეთების ფარგლებში), რომლის გადახდაც სავალდებულოა შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე.
5. საერთო-სახელმწიფოებრივ გადასახადებს მიეკუთვნება:
6. ადგილობრივ გადასახადს მიეკუთვნება ქონების გადასახადი.

1. A tax is a mandatory, unconditional monetary payment to the budget made by a taxpayer in accordance with this Code, based on the necessary, non-equivalent and gratuitous character of the payment.

2. Taxes shall be national and local.

3. National taxes shall be the taxes provided for under this Code, the payment of which is mandatory across the whole territory of Georgia.

4. Local taxes shall be the taxes provided for under this Code, introduced by normative acts of local self-government representative authorities (within marginal rates), the payment of which is mandatory within the territory of the relevant self-governing unit.

5. National taxes shall be:

a) income tax

b) profit tax

c) value added tax (VAT)

d) excise tax

e) import duty

6. A property tax shall be a local tax.