☼ მუხლი 003. ვადების განსაზღვრა / Article 3 - Setting timeframes

1. ამ კოდექსით დადგენილი ვადა განისაზღვრება კონკრეტული კალენდარული თარიღით ან დროის მონაკვეთით, რომელიც გამოიანგარიშება წლებით, თვეებით, დღეებით ან/და იმ გარემოებაზე მითითებით, რომელიც აუცილებლად უნდა დადგეს.
2. ამ კოდექსით დადგენილი ვადის ათვლა იწყება შესაბამისი მოქმედების განხორციელების მომდევნო დღიდან. დღე შეიძლება იყოს სამუშაო ან კალენდარული. თუ არ არის მითითებული, დღე არის კალენდარული დღე. სამუშაო დღე ემთხვევა კალენდარულ დღეს, გარდა შაბათისა, კვირისა და საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს შრომის კოდექსი“ განსაზღვრული უქმე დღისა, თუ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
3. ვადა, რომელიც გამოიანგარიშება წლებით, მთავრდება ვადის ბოლო წლის შესაბამის თვესა და რიცხვში.
4. ვადა, რომელიც გამოიანგარიშება თვეებით, მთავრდება ვადის ბოლო თვის შესაბამის რიცხვში.
5. მოქმედება, რომლის განხორციელებისათვის დადგენილია ვადა, შეიძლება განხორციელდეს ამ ვადის ბოლო სამუშაო დღის დამთავრებამდე, ხოლო თუ მოქმედება ხორციელდება საბანკო გადარიცხვით, საფოსტო გზავნილით ან/და ელექტრონული ფორმით − ამ ვადის ბოლო დღის 24 საათამდე.
6. თუ მოქმედების განხორციელების ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მოქმედების განხორციელების ვადა გრძელდება შემდეგი სამუშაო დღის დამთავრებამდე, ხოლო თუ მოქმედება ხორციელდება საბანკო გადარიცხვით, საფოსტო გზავნილით ან/და ელექტრონული ფორმით, მოქმედება შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სამუშაო დღის 24 საათამდე.
7. კალენდარული წელი არის დროის მონაკვეთი ერთი წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხოლო ახლად რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელისათვის – რეგისტრაციის თარიღიდან იმავე წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
8. წელი (გარდა კალენდარული წლისა) არის დროის მონაკვეთი, რომელიც შედგება ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვისაგან.

1. The timeframes set by this Code shall be determined by a specific calendar date or a period calculated in years, months or days and/or by reference to the appropriate circumstance.

2. The timeframe set by this Code shall commence on the day following the performance of the relevant action. A day may be a business day or a calendar day. If not specified, a day shall be a calendar day. Unless otherwise provided for by the tax legislation of Georgia, a business day shall coincide with a calendar day, except for a Saturday, Sunday and the holidays determined by the Organic Law of Georgia on the Labour Code of Georgia.

3. The timeframe calculated in years shall end in the respective month and day of the last year of the timeframe.

4. The time frame calculated in months shall end on the respective day of the last month of the timeframe.

5. An action for which a timeframe is set may be performed by the end of the last business day of the timeframe, and if the action is performed through a bank transfer, mail and/or electronic means, the action may be performed by 24:00 of the last day of the timeframe.

6. If the last day of the performance of the action coincides with a non-business day, the timeframe for the action shall be extended to the end of the next business day, and where the action is performed through a bank transfer, mail and/or electronic means, the action may be performed by 24:00 of the next business day.

7. A calendar year shall be the period from 1 January through 31 December of any year; for a newly registered taxpayer a calendar year shall be the period from the registration date through 31 December of the same year, unless otherwise provided for by this Code.

8. A year (other than a calendar year) is a period consisting of any consecutive 12 calendar months.