۩ კარი 01. ზოგადი დებულებანი / SECTION I GENERAL PROVISIONS

კარი 01. ზოგადი დებულებანი / SECTION I GENERAL PROVISIONS

საგადასახადო კოდექსი -Tax code