საგადასახადო კოდექსი ( 2012 წლის )

საგადასახადო კოდექსი 2012 წლის
კარი I ზოგადი დებულებანი


კარი II გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი,საწარმო, ორგანიზაცია, ფიზიკური პირი

თავი III ფიზიკური პირი, საწარმო, ორგანიზაცია

მუხლი 24. ამოღებულია (13.10.2011. N5120)

კარი III გადასახადის გადამხდელისათვის ინფორმაციის მიწოდება და საქართველოს საგადასახადო ორგანოების     სისტემა

თავი VI საქართველოს საგადასახადო ორგანოები და მათი ძირითადი ფუნქციები

 
კარი IV საგადასახადო ვალდებულება

თავი VIII საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება

თავი X საომარი ან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას განსაკუთრებული პირობების შემოღება


კარი V საშემოსავლო და მოგების გადასახადები

თავი XII სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები

თავი XV გამოქვითვები და ზარალი

თავი XIX საგადასახადო აღრიცხვის წესები


კარი VI დამატებული ღირებულების გადასახადი
 

თავი XXIII დღგ-ისგან გათავისუფლების მარეგულირებელი წესები და გადასახადისაგან გათავისუფლება

თავი XXVI სპეციალური წესები


კარი VII აქციზი

თავი XXVII აქციზი


კარი VIII იმპორტის გადასახადი
 
კარი IX ადგილობრივი გადასახადიკარი X საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილება
კარი X  საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილება №5942- I

თავი XXXII სახელმწიფო კონტროლი და სახელმწიფო ზედამხედველობა 

კარი XI საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა
 

თავი XXXV საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა

მუხლი 245. ამოღებულია (17.12.2010. N4114)


კარი XII საგადასახადო კონტროლიკარი XIII საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა

თავი XL საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა

მუხლი 287. ამოღებულია (24.06.2011. N4963)
მუხლი 289. საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული საგადასახადო სანქციები (07.12.2010. N3880 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

კარი XIV საგადასახადო დავა
 


კარი XV გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი
 

თავი XLIII გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

საქართველოს პრეზიდენტი

მიხეილ სააკაშვილი

თბილისი, 
2010 წლის 17 სექტემბერი.
N 3591 – IIსSubpages (326): View All