9120 აქტ განსაკუთრებული ხარჯები Extraordinary losses


საბუღალტრო გატარებები

Comments