9000 პას განსაკუთრებული და სხვა შემოს. და ხარჯები Exstraordinary Gains (Losses)


საბუღალტრო გატარებები