8290 აქტ სხვა არასაოპერაციო ხარჯები Other non operating Losses


საბუღალტრო გატარებები

Comments