8220 აქტ არასაოპერაციო ზარალი Non-operating losses


საბუღალტრო გატარებები

Comments