8190 პას სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი Othr non operating income


საბუღალტრო გატარებები

Comments