8130 პას არასაოპერაციო მოგება Gain from non operating activities


საბუღალტრო გატარებები

Comments