7490 აქტ სხვა საერთო ხარჯი Other general expenses


საბუღალტრო გატარებები

Comments