7465 აქტ სხვა საგადასახადო ხარჯი Other tax expenses


საბუღალტრო გატარებები

Comments