7410 აქტ შრომის ანაზღაურება Salary and wages expense


საბუღალტრო გატარებები

Comments