7400 აქტ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები General and administrative expenses


საბუღალტრო გატარებები