7330 აქტ შრომის ანაზღაურებაზე დანარიცხები Sales salary taxes and benefits expenses


საბუღალტრო გატარებები

Comments