7320 აქტ შრომის ანაზღ.და საკომისიო გასამრჯელო Salaries,wages and commissions expenses


საბუღალტრო გატარებები

Comments