7300 აქტ მიწოდების ხარჯები Selling expenses


საბუღალტრო გატარებები