7290 აქტ სასაქონლო-მატერიალ. მარაგის კორექტირება Inventory adjustments


საბუღალტრო გატარებები

Comments