7200 აქტ რეალიზ.საქონ.თვითღ.(სავაჭრო საწარმ-თვის) Cost of Goods Sold (merchandise firms)


საბუღალტრო გატარებები