7185 აქტ სასაქ.-მატერიალური მარაგის კორექტირება Inventory adjustment


საბუღალტრო გატარებები

Comments