7160 აქტ სოციალ. დანარიცხები არაპირდაპირ ხელფასზე Indirect labor taxes and benefits expens


საბუღალტრო გატარებები

Comments