7140 აქტ დამხმარე მასალების დანახარჯები/შეძენა Indirect materials (purchased)


საბუღალტრო გატარებები

Comments