7130 აქტ სოციალ. დანარიცხები პირდაპირ ხელფასზე Direct labor taxes and social insurance


საბუღალტრო გატარებები

Comments