7110 აქტ ძირითადი მასალების დანახარჯები/შეძენა Materials purchased


საბუღალტრო გატარებები

Comments