7100 აქტ რეალიზ.პროდ.თვითღ.(პრ.მწ.და მომს.სფ.საწ.) Cost of Goods Sold (manufacturing compan


საბუღალტრო გატარებები