6120 აქტ გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა Returns and discounts


საბუღალტრო გატარებები

Comments