5490 პას სხვა რეზერვები და დაფინანსება Other reserves and financing


საბუღალტრო გატარებები

Comments