5430 პას ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი Long-term investments revaluation adjust


საბუღალტრო გატარებები

Comments